Tag Archives: רבי יוסף קאסטיל

הקדמה מן הספר החדש גלי עמיקתא לרב המקובל ר' יוסף אלקסטיל שנכתבה על ידי ר' משה צרפתי

אודה לה' בכל לבב על כי זיכני לכתוב הקדמה לספר זה הקדוש הדן בתשובותיו של הגאון המקובל האלוקי ר' יוסף אל-קאשטיל העוסק ביסודות תורת הסוד ובפנימיות דפנימיות של אמונתנו היהודית באל אחד, יוצר הכל, קדמון לכל קדומים וסתימא דכל סתימין. מורי ורבי, מזכה הרבים, הרב משה ארמוני (קאסטל), ה' יחיהו ויזכהו, השתוקק זה מכבר, בעקבות עיסוקו בספר הקדוש הלזה, לנסוע ... Read More »