שם האדם

הפעם הראשונה שאדם קרא שם לאדם אחר היתה "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתּוֹ חַוָּה כִּי הִוא הָיְתָה אֵם כָּל חי" . אח"כ הם כבר קראו בשם לצאצאים שלהם. לאדם הראשון היתה יכולת עצומה לקרוא בשם עפ"י השורש הפנימי של הדבר כמ"ש (תולדות יצחק על בראשית) וכל אשר יקרא לו האדם שם, הוא שמו לעולם. ואמרו במדרש (ב"ר יז ד) העביר הקב"ה לפניו כל הבהמות והחיות, ואמר לזה נאה לקרות אריה, ולזה חמור, ולזה סוס, וכן כל דבר. פירוש שהכיר בחכמתו שהחמור חומרי מאד, ולזה קראו חמור, והסוס ששמח לקראת המלחמה, וקראו כן מלשון שוש תשיש, והנשר, שכנפיו נושרים, כי כשיש לו עשר שנים יגביה עוף עד שמתקרב לגלגל האש ונשרף ונופל לים ויעלה אבר כבתחלה.

קריאת שם היא נבואה קטנה

מכאן ולהלאה אומרים חז"ל כל הקורא בשם לבנו הרי זה מעין נבואה קטנה, והשם משפיע מאד על תכונותיו של האדם ועל עתידו. וכמ"ש רבינו האריז"ל (שער הגלגולים דף כ"ג) כאשר נולד האדם וקוראים לו אביו ואמו שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, אלא הקב"ה משים בפיהם השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, כמו שאמר הכתוב (תהלים מ"ו ט') אשר שם שמות בארץ, כפי מקום האבר העליון אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע, ולכן אמרו רבותינו ז"ל שמא גרים, וזהו טעם אל ר' יהושע בן קרחה ור' מאיר שהיו בודקים בשמות. והגמרא מספרת על רבי מאיר שהתארח אצל אדם בשם כידור דרש את שמו לרעה מפסוק "כי דור תהפוכות המה" ואכן אותו כידור התברר שהיה גזלן וניסה לגזול את כספם של רבי מאיר וחבריו שהתארחו אצל כידור באכסניתו.

מצינו עוד בתורה כי רק שהוחלף שמו של אברם לאברהם ושמה של שרי לשרה יכלו להביא צאצא לעולם, כי שרי לא יכלה להפקד בשמה זה ורק שהוחלף שמה זכתה לפקידה.

על ידי קריאת השם מושכים את קדושת הנשמה אל הילד. וכשרוצים להקיץ מישהו שנתעלף אז קוראים בשמו שעל ידי קריאת שמו מעוררין את חיותו ממקום שורשו עד שמורידים את החיות לגוף, וכך גם שרוצים לעורר מישהו משינה.

והדברים מרומזים בכך כי שם הוא המרכז של המילה נשמה. וכמו כן שמו הוא בגימטריא צנור.

קריאת שם היא ענין בעל משמעות עמוקה

מכל האמור לעיל מבואר ששם יהודי הוא משהו בעל משמעות עמוקה ולא רק אמצעי זיהוי, אלא משהו בעל מטען רוחני שכדאי להתייחס אליו בכובד ראש. אם חס וחלילה יחלה ישתמשו בשם שלו לברכת ה"מי שברך", כשיתחתן שמו יהיה כתוב בכתובה ואם יטעו בשם הכתובה תהיה פסולה.

ולפי זה מובן ששמו של אדם רומז לאיזה מידה הוא נוטה, ואפשר לדעת טיבו ומעשיו של אדם על פי שמו, וכתב רבי יוסף קארו (מגיד מישרים פרשת שמות) שמי שנקרא שמו אברהם נוטה לצד עשיית חסד, ומי שנקרא יוסף הוא או גבור בעריות או שהוא זן ומפרנס לאחרים וכו'.והובא במדרש (שמעוני ישעיהו פרק תמ"ט) שאילו זכו הדורות היה הקב"ה קורא שם לכל אחד ואחד ומשם היו יודעים את טיבו ואת מעשיו.כתב ה"שפת אמת" כי כל כוכב וכל מלאך נבראו לשליחות מיוחדת מהקב"ה. לכן נקבע לכל אחד "שם עליון" כדי שתדבק פעולתו בכח עליון. כלומר, נתינת ה"שם" היא הכח של שליחותו ותפקידו, אותם הוא צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כך כל איש מישראל יש לו שם מיוחד שניתן לו ע"פ שליחותו ותפקידו בזה העולם וכשקובעים הוריו את שמו נטבע בו הכח להוציא לפועל את שליחותו ותפקידו.כתוב בספרים הקדושים שלפני שהנשמה יורדת לעולם היא בוחרת מי יהיו ההורים שלה, באיזו משפחה תגדל, איזה מומים יהיו בה וכו', כי כל לידה היא תיקון, והנשמה מסכימה לכך, כך היא גם בוחרת לעצמה שם כדי שלא תשכח את ייעודה. שם זה הוא  בשבילה מעין מצפן למסלולה בחיים.

אימתי נדע כי אכן זה השם האמיתי של הנשמה?

האדם הצועד במסלול ייעודו הרוחני בחייו מאיר את האותיות שבשמו, והם הופכים להיות מקור של אור להמשיך את דרכו בעולם . כל מעשיו אחר כך יהיו בעלי שמעות וזרימה מחיל אל חיל. לעומת זאת, אדם אשר מקלקל את דרכיו והתנהגותו הרוחנית פוחתת, באותה מידה , פוחת האור באותיות שמו ויוצר חסימות של שפע והצלחה, המגיעים לכל אדם הנמצא בדרגות גבוהות.האדם המתקן את מעשיו , יכול להעצים את האורות שבשמו.

מצאנו בספר "ערבי-נחל" רמז למציאות שיכול האדם  להעצים סוד שמו, את האותיות היוצרות את שמו. כאשר האדם מתעלה מבחינה רוחנית, (תיקון המידות וקיום המצוות) אותיות המילוי הנלוות לאותיות היוצרות את שמו מתחילות להתחזק ולהאיר. לדוגמא השם "יצחק" מורכב מארבע אותיות, אבל כל אות בנויה בד"כ משלוש אותיות יסוד: י.ו.ד. צ.ד.י ח.י.ת. ק.ו.ף. וכאשר יצליח להגיע לרמות רוחניות גבוהות יותר, יכול להאיר גם אותיות הנחשבות למילוי של מילוי.. כנראה עד חמש רמות כנגד חמש הרמות הרוחניות "נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה." הרמות הללו הן בשורש הרוחני הנמצאות "למעלה".

כאשר האדם מרשיע מקלקל את מידותיו, מתחילות בהתחלה להחלש האותיות דמילוי ורק אח"כ אותיות היסוד של שמו וזה סוד: "ושם רשעים ירקב".

לא יקרא אדם לבנו בשם של רשע


כיון השם הוא מהותו וכל ענינו של האדם ולכן הוא משפיע השפעה גמורה עליו שאותו השם שנקרא בו הוא מחברו אל בעל השם  הראשון ולכן כל מי שנקרא בשם רשע לעולם הוא בסכנה כי בעת שניתן רשות לחבל ח"ו בשביל השם שלו הוא נתפס.

לכן לא טוב לקרוא לאדם בשם אדם שברור לו שלא הלך בדרך ישרה, אלא אדרבא יחפש לקרוא שם לבנו על שם צדיקים ואנשים ישרי דרך.

לא יקרא אדם לבנו בשם של מי שמת מיתה משונה

לא טוב לקרוא לבנו על שם אדם שמת מיתה משונה או שמת צעיר מגיל 60 שכן השם גורם ועלול להיות שגם גורלו של הילד לא יהיה טוב כקודמו וכבר ראינו פעמים רבות ילדים שנקראו על שם חיילים שמתו במלחמה וכו' ואח"כ אותו ילד נהרג במלחמה אחרת.

ולכן יש לבדוק ולבחור בשם טוב לבנו און לבתו שישפיע לו ברכה והצלחה ויסייע לו כל ימי חייו ואם יש לו ספקות ילך אצל חכם הבקיא בענינים אלו שיורה לו מה לעשות ואין לזלזל בענין זה, כי דבר זה הוא מהדברים העומדים ברומו של עולם וכל מעשי האדם ועתידו תלויים בזה.

ליעוץ בשמות במחיר סמלי
הרב משה ארמוני – 02-5868041

Leave a Reply